Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel Stichting Nederlands Visbureau, gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Deze Versie (1.0) is geldig vanaf 1 september 2020.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de webwinkel van het Nederlands Visbureau. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites www.visbureau.nl van het Nederlands Visbureau. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Het Nederlands Visbureau behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door het Nederlands Visbureau erkend.

1.4. Het Nederlands Visbureau garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal het Nederlands Visbureau bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3. Aan de leveringsplicht van het Nederlands Visbureau zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Nederlands Visbureau geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het Nederlands Visbureau tot het moment van bezorging.

2.5. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen

3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief BTW.

3.4. De administratie- en verzendkosten voor leveringen in Nederland worden per bestelling vooraf zichtbaar gemaakt op uw bestelcode.

3.5. Aanbiedingen of overeenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.


4. Zichttermijn / herroepingrecht

4.1. Als u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, d.w.z. indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan het Nederlands Visbureau heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Nederlands Visbureau. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat te verkeren. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Nederlands Visbureau er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


5. Gegevensbeheer

5.1. Indien u een bestelling plaatst bij het Nederlands Visbureau, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van het Nederlands Visbureau. Het Nederlands Visbureau houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Statement.

5.2. Het Nederlands Visbureau respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3. Het Nederlands Visbureau maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie

6.1. Het Nederlands Visbureau garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2. De garantietermijn van het Nederlands Visbureau komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Het Nederlands Visbureau is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan het Nederlands Visbureau) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan het Nederlands Visbureau. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan het Nederlands Visbureau schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaren en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4. Indien klachten van de afnemer door het Nederlands Visbureau gegrond worden bevonden, zal het Nederlands Visbureau naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van het Nederlands Visbureau en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van het Nederlands Visbureau voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5. Het Nederlands Visbureau is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens het Nederlands Visbureau in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Nederlands Visbureau en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;


7. Aanbiedingen

7.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt het Nederlands Visbureau zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3. Mondelinge toezeggingen verbinden het Nederlands Visbureau slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4. Aanbiedingen van het Nederlands Visbureau gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5. Het Nederlands Visbureau kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen het Nederlands Visbureau en afnemer komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

8.2. Het Nederlands Visbureau behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3. Nederlands Visbureau kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en verdere verstrekte gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, uitvoeringen etc. op de webwinkel van het Nederlands Visbureau zijn bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1. Het Nederlands Visbureau is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van het Nederlands Visbureau alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3. Het Nederlands Visbureau behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is het Nederlands Visbureau gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4. Indien het Nederlands Visbureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1. Behalve indien uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens opzet of grove schuld van het Nederlands Visbureau, is zij niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, bedrijfs- en gevolgschade hieronder mede begrepen, bij afnemer dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door enig door het Nederlands Visbureau geleverd goed of verleende dienst. Afnemer vrijwaart het Nederlands Visbureau uitdrukkelijk tegen vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Eigendom van alle door het Nederlands Visbureau aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij het Nederlands Visbureau zolang de afnemer de vorderingen van het Nederlands Visbureau uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van het Nederlands Visbureau wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2. De door het Nederlands Visbureau geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan het Nederlands Visbureau of een door Nederlands Visbureau aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin het Nederlands Visbureau haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht het Nederlands Visbureau zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan het Nederlands Visbureau.


13. Betaling

13.1. Betaling dient te geschieden netto contant op het in de overeenkomst genoemde tijdstip of anders uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

13.2. Bij overschrijding van de in lid 1 in dit Artikel genoemde termijn is de afnemer van rechtswege in verzuim en is deze 2% rente per maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

13.3. De afnemer is niet bevoegd enig bedrag met de koopprijs te verrekenen.

13.4. Alle kosten van invordering komen voor rekening van afnemer.

13.5. Indien afnemer niet voldoet aan enige verplichting uit een overeenkomst of indien het Nederlands Visbureau in redelijkheid mag vermoeden dat afnemer in de toekomst niet aan enige verplichting zal voldoen heeft het Nederlands Visbureau het recht:
a. betaling vooraf te vragen;
b. leveringen op te schorten
c. de desbetreffende overeenkomst te ontbinden.14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Nederlands Visbureau en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Nederlands Visbureau er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Grijp niet mis en bestel snel de Visculinair zomereditie

 

De zomereditie van het culinair magazine Visculinair is te bestellen. Een uitgave waarin natuurlijk haring een prominente plek krijgt. Verder vinden uw klanten in dit exemplaar interessante verhalen van sectorgenoten en worden ze ook geïnspireerd met o.a. de Vis van de Maanden juli (schol) en augustus (poon) aan de slag te gaan.

Bestel hier het magazine, want OP=OP

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Bent u klaar voor de start? Ontvang een gratis raamposter bij uw bestelling!

Laat uw klanten en voorbijgangers weten dat u natuurlijk ook Hollandse Nieuwe verkoopt en val op met het daarvoor bestemde promotie- materiaal! Van een A2-poster of raamstrook tot een beachvlag of een kartonnen haringmeisje; de keuze in onze webshop is reuze.

Neem hier snel een kijkje

Heeft u veel Duitse klanten of staat u ook op de Duitse markt?

Vind hier al het Duitstalige haringpromotie materiaal!

Bestel nu de A2 poster Visvangstgebieden voor op de winkelvloer

 

Bestel de poster hier

© 2015 - 2024 Webshop Visbureau | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel